“ဆီးချိုနှီးနွယ် ခြေထောက်ပြဿနာများ” (12,Jan,2021)

“ဆီးချိုနှီးနွယ် ခြေထောက်ပြဿနာများ” 

ဒီအစီအစဉ်ကို Australia နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်ပြီး Zifam ကုမ္ပဏီမှတင်သွင်းသော Naturally Better သဘာ၀ဆီးချိုသကြားမှ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။